Ons plan

Kansen en gelijkheid

door ondersteuning

Stichting HiP zet zich in om kinderen en jongeren die opgroeien in verborgen armoede betere kansen te geven om hun volledige potentieel te benutten. Door middel van begeleiding en ondersteuning bouwt HiP aan een hoopvolle toekomst waardoor zij een groter gevoel van geluk ervaren. Jouw steun is essentieel voor dit streven.

Ons plan in 5 stappen

Verborgen armoede

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort groeit bijna 1 op de 10 kinderen op in armoede. Dit betekent dat zij opgroeien in een huishouden dat over onvoldoende middelen beschikt om een bepaald minimaal consumptieniveau te kunnen bereiken. De overheid en tal van hulporganisaties hebben zich gelukkig ten doel gesteld deze armoede te bestrijden, te verkleinen. Helaas is er ook een groot aantal kinderen, jongeren, dat opgroeit in verborgen armoede. Zij zijn veelal niet in beeld bij hulpverlenende instanties maar ondervinden wel de gevolgen van armoede. In deze situatie gaat het met name om sociale armoede. Zij kunnen niet meedoen aan het normale maatschappelijke leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of uitstapjes of voor toegang tot internet. Deze kinderen ervaren vaak een gevoel van minderwaardigheid waardoor zij zich terugtrekken uit sociale groepen en risico lopen op isolement. Hierdoor missen zij veel mogelijkheden in hun ontwikkeling. Zij krijgen niet dezelfde kansen om zich te ontwikkelen tot financieel zelfredzame volwassenen als kinderen uit welvarende gezinnen.

Onze visie

Wij geloven dat door kinderen, jongeren die in verborgen armoede leven, op individueel niveau financieel te ondersteunen, zij hun mogelijkheden beter kunnen benutten en hun talenten beter kunnen ontplooien. Hierdoor lopen zij minder risico om in een sociaal isolement te raken en ervaren zij een groter gevoel van eigenwaarde waardoor hun toekomstperspectief verbetert.

Onze missie

In Oldenzaal en omgeving willen wij elk jaar minimaal 50 kinderen, jongeren, die door de financiële thuissituatie beperkt worden in hun ontwikkeling, financieel ondersteunen. Dit willen wij doen door een voor hen noodzakelijke aankoop te realiseren of hierin een bijdrage te leveren waardoor zij zich beter kunnen ontplooien en ervaren dat zij zelf richting aan hun leven kunnen geven.

Het bereiken van onze doelgroep

In de komende twee jaar willen wij een relatie opbouwen met de organisaties die contact hebben met onze doelgroep. Hierbij denken wij aan VAPO, Gemeente, Scholengemeenschap en Impuls. Om onze bekendheid en bereikbaarheid te vergroten zullen wij trachten een publicatie in ‘de glimlach van twente’ te bewerkstelligen. Ook zullen wij behaalde resultaten publiceren op de website ‘HiP the family’.Tevens zullen wij onze naamsbekendheid vergroten middels social media.

Het opbouwen van financiële reserves

Het is onze ambitie om in de komende twee jaar, naast onze samenwerkingspartner, twee nieuwe sponsoren te werven en €3.000,-  te genereren middels jaarlijkse evenementen. De kosten van deze evenementen houden wij zo laag mogelijk  zodat een zo groot mogelijk deel van de donaties ten goede komt aan de jeugd in verborgen armoede in Oldenzaal en omstreken.

Over ons

Organisatie en bestuur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, noodzakelijk gemaakte kosten. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijstukken vergoed.

De rechtsvorm die voor stichting Helping in Possibilities ( HiP the family) is gekozen is een stichtingsvorm. Derhalve heeft HiP the family geen leden enkel een bestuur bestaande uit;

Kernwaarden

Onze kernwaarden

Integriteit

Wij handelen te allen tijde eerlijk en oprecht en streven de doelen na waarvoor wij staan.

Kwaliteit

Wij gaan zo efficiënt en effectief mogelijk om met de middelen en proberen onze deskundigheid waar mogelijk te bevorderen.

Transparantie

Wij staan borg voor openheid over de financiële situatie en behaalde resultaten. Ieder jaar wordt het jaarverslag op www.hipthefamily.nl gepubliceerd.

Samenwerkingspartner

In Siers Groep b.v. zien wij onze samenwerkingspartner. Siers Groep b.v. zal jaarlijks € 25.000,-  aan HiP the Family doneren.

Informatie

KvK nummer: 89445872
Banknummer: NL31ABNA0120241978
RSIN: 864985423

Steun ons werk,

doneer vandaag nog!

Doe met ons mee, steun ons met uw donatie en help kinderen en jongeren die opgroeien in verborgen armoede een beter toekomstperspectief te geven.

Doneer nu